In English

AFFÄRSETIK och SOCIALT ANSVAR

Som ett led i arbetet att säkerställa ett långsiktigt arbete för hållbar utveckling, har Spendrups affärsetiska kod upprättats och den gäller hela koncernen, däribland Spring Wine and Spirits. 

Affärsetiken tar ett helhetsgrepp kring hållbarhetsfrågorna och innehåller vårt ställningstagande och åtaganden om ansvarsfullt beteende på marknaden, på arbetsplatsen, i samhället och för miljön. Det handlar bland annat om att säkerställa hög kvalitet och korrekt beteende mot kunder, konsumenter, myndigheter, konkurrenter och leverantörer. Dessutom ska vi tillhandahålla goda arbetsförhållanden där medarbetare trivs och utvecklas, utgöra en positiv kraft i samhället samt att bidra till en social och ekologisk hållbar framtid.

Ansvarsfullt agerande på marknaden inbegriper även att marknadsföringen utformas på ett lagenligt och ansvarsfullt sätt. Spring Wine and Spirits affärsaktiviteter ska vara i linje med gällande lagstiftning. Kontakter med myndigheter, affärspartners eller konkurrenter ska karaktäriseras av professionalism, respekt och god etik samt upprätthållas som strikta affärsrelationer.

Spring Wine and Spirits vill vara tillmötesgående och främja öppna och förtroendefulla relationer med media och andra externa intressenter.

Socialt ansvar
Spring Wine and Spirits tar avstånd från kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter och stödjer internationella överenskommelser inom detta område. Detta är också något vi kräver av våra leverantörer.

Vi står för ett ansvarsfullt användande av alkohol och att konsumtion av våra produkter ska utgöra ett positivt inslag i människors liv. Vi är medvetna om att ett felaktigt bruk av alkohol kan medföra negativa konsekvenser för både individen och dennes omgivning. Vi vill främja en sund alkoholkultur. Givetvis följer vi de lagar och regler som finns kring hantering och försäljning av alkohol.